مدیریت دکووود

سعید محمد نیا

 

سمت: مدیرعامل  
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت شهری

 

 

محمد محمد نیا

 

سمت: عضو هیات مدیره 
تحصیلات:کارشناس مدیریت بازرگانی