اطلاعات فنی

خواص فیزیکی و مکانیکی پروفیل های دکووود

(DCOWOOD TDS)

دارای گواهینامه از مرکز پژوهش متالوژی رازی

خواص

استاندارد مرجع آزمون

مقدار

واحد

آزمون ضربه چارپی بدون فاق

Iso/IEC17025

4.52

KJ/m2

مدول الاستیسیته خمشی

ASTM D 10367-12

9420

MPa

استحکام خمشی

ASTM D 10367-12

44.22

MPa

نیروی خمش ماکزیمم

ASTM D 10367-12

660

N

استحکام کششی

Iso/IEC17025

19.6

MPa

نیروی کششی ماکزیمم

Iso/IEC17025

3409

N

استحکام فشاری موازی با لایه ها

ASTM D 695

35.38

MPa

استحکام فشاری عمود بر ضخامت

ASTM D 1037

92.96

MPa

مقدار جذب آب پس از 2 ساعت غوطه وری

ASTM D 1037

0.7

%

مقدار جذب آب پس از 24 ساعت غوطه وری

ASTM D 1037

1.2

%

وزن مخصوص

ASTM D 1037

1.4

g/cm3

ضریب انبساط حرارتی

ASTM E 289

1.9 * 10-4

mm/mmc°